O projektu

Trogodišnji Jean Monnet projekt za potporu institucijama usmjeren je na jačanje kapaciteta Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u multidisciplinarnoj analizi EU politika i izradi kvalitetnih istraživačkih materijala. Projekt će doprinijeti širenju znanja i razumijevanja EU politika u Hrvatskoj, profesionalnom razvoju mladih istraživača, te aktivnijem angažmanu građana u području europskih politika. Organizacijom predviđenih događanja te provedbom istraživanja odabranih javnih EU politika projekt nastoji dati odgovor na rastuće potrebe akademske zajednice, javnog i privatnog sektora te civilnog društva za analitičkim materijalima te time doprinijeti boljem razumijevanju odabranih politika u Hrvatskoj kao novoj članici EU-a.

Multidisciplinarni pristup projekta predviđa praćenje šest EU politika (ekonomska politika i Europski semestar, socijalna politika i nezaposlenosti mladih, kohezijska politika i upravljanje EU fondovima, konkurentnost, energetska politika te zaštita okoliša) te njihovu implementaciju u Hrvatskoj. Projekt na taj način služi kao opservatorij provedbe spomenutih politika. Osim toga predviđena je i analiza iskustva pojedinih novih država članica EU-a, kako bi se temeljem njihove prakse izradile preporuke za donositelje odluka u Hrvatskoj. Ključna pitanja provedbe svake odabrane politike raspravljat će relevantni dionici i eksperti na okruglom stolu nakon čega će se za svaku politiku izraditi šira analiza s preporukama (policy paper) i nekoliko kraćih analitičkih osvrta. Okrugli stolovi, namijenjeni ključnim ciljnim skupinama, doprinijet će boljem razumijevanju EU politika i podizanju svijesti o nužnosti kontinuirane implementacije ekonomskih i socijalnih reformi u okviru revidirane strategije Europa 2020. U zadnjoj godini provedbe istraživački rezultati objavit će se u knjizi.

Ciljevi

Glavni cilj projekta je unaprijediti, proširiti, inovirati i ojačati vidljivost istraživačke aktivnosti IRMO-a te pokrenuti javne rasprave o odabranim EU politikama.

JEAN MONNET PROJEKT

POTPORA INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA

OPSERVATORIJ POLITIKA U HRVATSKOJ (POLO-CRO28)

Sažetak

Specifični ciljevi su:

  • (i) analiza odabranih EU politika i njihov utjecaj na provedbu tih politika u Hrvatskoj;
  • (ii)identificirati ključne nedostatke u implementaciji EU politika u Hrvatskoj i izraditi preporuke za donositelje odluka s efikasnijim mjerama za ostvarivanje EU ciljeva na osnovi iskustava i primjera dobre prakse novih EU zemalja članica;
  • (iii)unaprijediti komunikaciju o EU politikama između istraživača, donositelja odluka i civilnog društva;
  • (iv)unaprijediti vještine i znanja mladih istraživača o odabranim EU politikama njihovim uključivanjem u istraživačke aktivnosti projekta pod nadzorom mentora.

Ciljne skupine

Istraživači, studenti, nezavisni stručnjaci, ključni policy dionici, socijalni partneri, relevantni NGO-i, poslovni sektor, predstavnici EU-a, novinari

Rezultati projekta

  •  internetska stranica projekta
  • 6 policy papira
  • 18 kratkih osvrta u elektroničkom obliku
  • 6 okruglih stolova
  • završna međunarodna konferencija
  • dvojezična knjiga (hrvatski – engleski)
 Letak o POLO-CRO28 projektu pdf.

Svi objavljeni materijali rezultat su projekta „Opservatorij politika u Hrvatskoj (POLO-Cro28)” financiranog sredstvima Europske komisije putem ERASMUS + programa, Jean Monnet potpore instituciji (Br. 2015-2306/001-001). Potpora Europske komisije ne podrazumijeva prihvaćanje njihova sadržaja koji odražava samo stajališta autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu koja bi mogla biti zasnovana na informacijama sadržanim u njima.

DETALJI PROJEKTA

Koordinator:       Dr.sc. Višnja Samardžija
Institut za razvoj i međunarodne odnose– IRMO
e-mail: visnja.samardzija@irmo.hr
tel: +385 1 48 77 460
Početak projekta: 01-09-2015
Završetak projekta: 31-08-2018
Glavna aktivnost: Jean Monnet aktivnosti
Vrsta aktivnosti: Jean Monnet potpora institucijama i udrugama
Korisnici: IRMO istraživači i mladi istraživači
Web stranica: polocro28.irmo.hr